ملت ایران: جاجا بازیکن برزیلی تازه وارد استقلال که هنوز قراردادش را با استقلال نا مشخص بود امروز پس از تست پزشکی این قرارداد نهایی شد.
جاجا قبل از حضور در ایران، پیش قراردادی را با استقلالی ها به امضا رسانده بود که عقد قراردادش با ابی ها منوط به انجام تست پزشکی و قبولی در آن بود و حالا پس از قبولی در تست پزشکی این قرارداد جاری می شود.
نامه رسمی این تست و پیش قرارداد هم به فدراسیون ارسال شده و می توان از الان جاجا را بازیکن رسمی این فصل استقلال دانست.