ملت ایران: هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال در پی برگزاری تمرین شنبه و یکشنبه استقلال در نوبت صبح، به این باشگاه تذکر داد و از آنها توضیح خواست. باشگاه استقلال نیز توضیحات خود را ارائه داد و قرار شد که این تیم دیگر در نوبت صبح تمرین نکند.
بر اساس اعلام هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال تیم های فوتبال نباید در ماه رمضان پیش از اذان تمرین کنند و تنها در صورتی این اتفاق می تواند رخ دهد که تمرین بعد از ظهر نزدیک اذان مغرب به پایان برسد.