ملت ایران: هرچند دو ماه از اعلام بازنشستگی فرگوسن و معرفی مویس به عنوان جانشین او گذشته اما شاید این عکس ها لازم بود تا طرفداران دوآتشه شیاطین سرخ بپذیرند سرمربی اسطوره ای شان را دیگر روی نیمکت های آجری الدترافورد نخواهند دید.
مویس امروز برای اولین بار به عنوان سرمربی منچستریونایتد مقابل خبرنگاران قرار گرفت تا دوران او در الدترافورد آغاز شود.