توییت جالب یک شهروند ترک :اگر امروز اردوغان بمیرد؛ جهان دومین کارگردان مشهور بعد از کیارستمی را از دست داده است

 توییت عجیب یک شهروند ترک: ازکیارستمی تا اردوغان