در کنار همه اتفاقات تلخ کودتای ناموفق دیروز در ترکیه؛ این زوج جوان فرصت را برای ازدواج به غنیمت شمردند.

 عروسی یک زوج ترک در کنار تانک کودتاچیان

فردا