پدر و دختر

بنی و دختر 6 ساله اش این روزها به خاطر چهره متفاوت و موهایشان در فضای مجازی مشهور شده اند و کارشان رونق یافته است.

او که کارهای مدلینگ را اکنون با همراهی دخترش انجام می دهد می گوید: "پدرشدن یک معجزه است.دختر 6 ساله ام دختر زیبایی است و بعدها زن زیبایی هم خواهد شد.

نخستین چیزی که به او یاد می دهم این است که اول خودش را دوست داشته باشد و برای خودش ارزش قائل شود.او اگر خودش را دوست داشته باشد این عشق درونی را به تمام موجودات و اطرافیانش هم خواهد داد."

  پدر و دختری که بخاطر موهایشان مشهور شدند

پدر و دختر مشهور به خاطر چهره متفاوت و موهایشان

  پدر و دختری که بخاطر موهایشان مشهور شدند

  پدر و دختری که بخاطر موهایشان مشهور شدند

پدر و دختر مشهور

 پدر و دختری که بخاطر موهایشان مشهور شدند

پدر و دختر مشهور به خاطر موهایشان