آیت الله خامنه ای در جوانی سوار بر قایقی در مرداب انزلی

آیت الله خامنه ای سوار بر قایق