پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که در همه چیز الگوی مردم بود، در عبادت، دعا، راز و نیاز و استغفار نیز چنین بود. آن حضرت به قدری نماز می خواند و دعا می کرد و اشک می ریخت که روزی یکی از اصحاب پرسید: مگر خداوند، گناهان گذشته و آینده شما را عفو نکرده است؟ فرمود: آیا بنده شکرگزار خدا نباشم؟

آن حضرت هر روز استغفار بر زبانش جاری می گشت، امام صادق علیه السّلام می فرماید: «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در هر روز هفتاد مرتبه استغفار می کرد.» ۱

و در این باره وجود مبارک پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: گاهی تاریکی بر قلب من عارض می شود و به همین جهت در شبانه روز هفتاد مرتبه استغفار می کنم. ۲

امام صادق علیه السّلام می فرمایند: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم سیره اش چنان بود که از هیچ مجلسی بر نمی خاست اگر چه مدت توقفش در آن کوتاه بود تا این که بیست و پنج بار به درگاه خدا استغفار می کرد. ۳

استغفار پیامبران و امامان از درگاه خدا نه صرفا به خاطر تعلیم شیعیان بوده است و نه عصمت آن ها را خدشه دار می کند بلکه دلیل بر مراقبت نفس و خوف ازخدا و نیز اوج مقامات و کمالات و فضایل آن ها است.

منبع:
۱. کافی، ج۴، ص۲۶۶.
۲. محجة البیضاء، ج۷، ص۱۷.
۳. سنن النبی، ص۳۳.
۴. عرفان و عبادت، ص۴۸۱-۴۸۲.