عاق والدین(خشم آوردن و دل شکستن و آزردن خاطر پدر و مادر) از گناهان کبیره و سبب بدبختی انسان در دنیا و آخرت است که موجب کوتاهی عمر و تلخ و سخت شدن زندگی بر انسان، و فقر و پریشانی انسان می شود و در آیات و روایات از این کار مذمت شده و بدترین نوع قطع رحم است.

پیامبر خدا(ص) درباره کیفر و عقوبت عاق والدین فرمودند: " به فرزند نافرمان گفته می شود: هر کار(عبادی) که می خواهی بکن. امّا من تو را نمی آمرزم۱ ".

امام صادق(ع) نیز می فرمایند: " هرکه به پدر و مادر خود کینه‏ توزانه نگاه کند، خداوند هیچ نمازی از او نپذیرد۲ ".

امام هادی(ع) نیز در حدیثی درباره عواقب این عمل ناپسند، فرمودند: " نافرمانی والدین، تنگدستی در پی دارد و به ذلّت می کشاند۳ ".

همچنین پیامبر خدا(ص) در حدیثی بسیار پندآموز فرمودند: سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می رسد و به آخرت نمی افتد: آزردن پدر و مادر، زورگویی و ستم به مردم و ناسپاسی نسبت به خوبی های دیگران ۴ ".

منابع روایات:

۱ - بحارالأنوار: ۷۴ / ۸۰ / ۸۲ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۴

۲ - بحارالأنوار: ۷۴ / ۶۱ / ۲۶ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۴

۳ - بحارالأنوار: ۷۴ / ۸۴ / ۹۵ منتخب میزان الحکمة: ۶۱۴

۴ - أمالی المفید: ۲۳۷ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۲۲۲