ملت ایران: امام رضا(ع) می فرمایند:

- توبه کننده از گناه، مانند کسی است که هرگز گناه نکرده است.
- یاری کردن شما نسبت به ناتوانی، بهتر از صدقه است.

- مومن، مومن واقعی نیست مگر این که دارای سه صفت باشد، صفتی از خدا و صفتی از رسول خدا و صفتی از امام معصوم، آن صفتی که از جانب خداست، رازداری است و آن صفتی که از جانب پیامبر است، مدارا با مردم است و آن صفتی که از جانب امام است، شکیبایی در سختی و تنگدستی می باشد.

- دوستی با مردم نیمی از عقل است.
- هرگز نماز را بدون سبب به تاخیر میانداز، نماز را اول وقت به جا بیاور.