ملت ایران: برای پاسخ به این سوال ابتدا به حدیثی زیبا از امام حسین(ع) اشاره می کنیم که فرمودند: " بخشنده‏ ترین مردم کسی است که به آن که چشم امید به او نبسته بخشش کند۱ ".

اما حال ببینم در کلام رسول خدا و ائمه(ع) چه کارهایی صدقه محسوب می شوند؟

پیامبر خدا(ص) در این باره می فرمایند: " بر هر مسلمانی است که هر روز صدقه بدهد. عرض شد: چه کسی توان این کار را دارد؟ حضرت فرمود: برداشتن چیزهای آسیب رسان از سر راه، صدقه‏ است؛ نشان دادن راه به دیگری، صدقه است، عیادت از بیمار، صدقه است، امر به معروف، صدقه است، نهی از منکر، صدقه است و جواب سلام را دادن، صدقه است ۲ ".

آن حضرت در جایی دیگر خودداری از بدی، را صدقه می دانند و می فرمایند: " هر کار نیکی، صدقه است۳ ".

پیامبر خدا(ص) همچنین فرمودند: " زبانت را نگهدار؛ زیرا این کار صدقه‏ ای است که برای خودت می‏ دهی۴ ".

امام صادق(ع) نیز در تشریح ویژگی صدقه ای که مورد رضایت خداوند است می فرمایند: " صدقه‏ ای که خدا آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح میان مردم، هرگاه رابطه شان تیره شد و نزدیک کردن آنها به یکدیگر، هرگاه از هم دور شدند۵ ".

ایشان همچنین می فرمایند: " فهماندن سخن به ناشنوا، بی آن که از این کار به ستوه آیی، صدقه‏ ای‏ گواراست۶ ".

منابع روایات:

۱ - کشف الغمّه: ۲ / ۲۴۲ منتخب میزان الحکمة: ۱۲۲

۲ - بحار الأنوار: ۷۵ / ۵۰ / ۴ منتخب میزان الحکمة: ۳۱۸

۳ - الخصال: ۱۳۴ / ۱۴۵ منتخب میزان الحکمة: ۳۱۸

۴ - الکافی: ۲ / ۱۱۴ / ۷ منتخب میزان الحکمة: ۳۱۸

۵ - الکافی: ۲ / ۲۰۹ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۳۱۸

۶ - بحار الأنوار: ۷۴ / ۳۸۸ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۳۱۸