تصاویری از سنگ مزار مرحوم حبیب محبیان در نیاسته را مشاهده می کنید.

عکس: سنگ مزار مرحوم حبیب محبیان

عکس: سنگ مزار مرحوم حبیب محبیان