گوگل برای شهروندان فرانسوی لوگوی خود را تغییر داد.

  تغییر لوگوی گوگل به افتخار شهاب حسینی

ریشه