محسن تنابنده عکس زیر را در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد.

  محسن تنابنده درکنار همسرش با تیپی جدید

صفحه اجتماعی محسن تنابنده