گروه چامه برای دومین بار نقل سهراب کشی را روی صحنه می برد. این اجرا اولین بار در مرکز طبی کودکان و در حمایت از کودکان مبتلا به بیماری نقص ایمنی روی صحنه رفت و با اسقبال خیلی خوب تماشاگران روبرو شد. این بار بنیاد خیریه ی برکت همزمان با برگزاری بازارچه ی خیریه در آسایشگاه عمل واقع در زعفرانیه، خیابان آصف برگزار کننده ی این اجرا خواهد بود. در این اجرا شاهو صالحی، حسین ظاهری، ویانا پرویزیان و بهاره جهاندوست به نقل داستان رستم و سهراب خواهند پرداخت.