به گزارش ملت ایران قسمت اعظم آهنگ ها را دکترداریوش صفوتطی حدود ده سال٬ ضمن تدریس٬ برای شاگردانش نواخته و نتیجتاً روی نوار کاست ضبط شده٬ و محفوظ مانده است.
تمام قطعات در فرم های پیش درآمد٬ رِنگ٬ چهارمضراب و تصنیف دسته بندی شده اند. در مورد صاحب اثر به اطلاعات روی نت ها اکتفا شده و سعی شده است نت ها همان طور که بوده اند منتقل شوند.

قطعاتی که با اجرای دکتر صفوت پیدا نشدند به وسیله ی یکی از شاگردانش دکتر امین پاشا صمدیان اجرا شده اند.

صفوت و یادگار پربرگ و بارش

سعی شده است در اجرای این قطعات دقیقاً شرایطی مهیا شود که در اجرای ضبط شده ی دکتر صفوت وجود داشته اند٬ یعنی ضبط در محیط خانگی و از روی نت و با دیدگاه آموزشی.

در اغلب قسمت ها قطعه با سرعت کم اجرا شده است تا مضراب ها و تزیین ها به خوبی شنیده شوند؛ به همین خاطر اجرا از سرعت یکسانی برخوردار نیست. همچنین باید توجه داشت که این قطعات در منزل ضبط شده اند و صرفاً جنبه ی آموزشی دارند.

می توان در این اجراها صداقت و مهربانی یک استاد واقعیموسیقیایرانی و شیرینی و فروتنی ساز او را به وضوح شنید