به گزارش ملت ایران به نقل از آریا، گفتگوی اخیر فریدون جیرانی که در آن از بازی بداهه فرهاد اصلانی در یکی از سکانسهای پایانی «من مادر هستم» سخن گفته بود سبب ساز آن شده است که بسیاری از مخاطبان نسبت به بازی این بازیگر توانمند کنجکاو شوند. شاید برای پاسخگویی به این حس کنجکاوی بوده که نازنین شادپی در خبرگزاری «آریا» به سراغ اصلانی رفته و از چند و چون این بازی بداهه از وی بپرسد.

تصاویری متاثر کننده از «من مادر هستم»

پس سکانس پایانی کاملا بداهه بوده و در مورد نوع بازی خود فکر نکرده بودید؟

کاملا بداهه بوده. کاراکتر فیلمنامه می طلبید که من به دیوار تکیه بدهم و سر بخورم و گریه کنم. شخصیتی که به عنوان پدر داستان فیلم، شکست خورده و نتوانسته به عنوان یک وکیل از موکل خود که دخترش است، دفاع کند. من در فیلم هایم فقط بازی نمی کنم، بلکه در نقش خود فرو می روم و با آن زندگی می کنم و این باعثمی شود شخصیت داستانی من برای مخاطب باور پذیرتر شود. و همین امر سبب می شود تا گاهی اوقات بداهه هایی هم به وجود بیاید. در واقع یعنی اگر فیلمی به صحنه ای بداهه نیاز داشته باشد، آن صحنه کاملا طبیعی جلوه کند. درست مثل سکانس پایانی فیلم «من مادر هستم» که بداهه بود.