داستان زنان دوربین به دست + تصاویر

به واقعیت این را هم باید پذیرفت که بغیر از کیفیت و اثر گذاری فیلمهایی که توسط زنان ساخته و کارگردانی شده در کمیت دهم زنان در این جایگاه مهم از هنر صنعت سینما بسیار کم تعداد حضور داشته اند و بی نیاز به تحقیقات و آمارگیری مجموع کارگردانان زن در سینمای تمام کشورهای جهان را با تخمینی کمتر از انگشتان یک دست در درصدبندی نسبت به کارگردانان مرد احتمال داد.
بررسی کمی و کیفی فیلمسازی زنان در هنر صنعت سینما که مضمون جسورانه این متن بوده را نباید در زمره غرض ورزی های مردسالارانه قرار داد و حتی این گفته ها و اثبات و استدلال بر این گرفت که کارگردانی و فیلمسازی یک مهارت، هنر، حرفه و شغل مردانه است.
اینکا در عمر صد و چند ساله سینما زنان برخلاف مقابل دوربین در پشت صحنه کم فروغ و مایوسانه عمل کردند و کم تعداد حاضر شدند دقیقا شناخت و پاسخی دارد که فقط مربوط به سینما و ذان و تبار این هنر صنعت نیست. البته اغوا و هوس حضور مقابل لنز دوربین به نسبت پشت آن ایستادن و قسمت صنعتی سخت و خشن این رسانه این رسانه بر این موضوع تاثیرگذار بوده و در پاره ایی موارد توجیه گر ست ولی کافی و وافی نیست.
معرفت و پاسخ اصلی این طرح مسئله را شاید باید هم پاسخ با این سئوال دانست که چرا هیچ فیلسوف بزرگی و حتی دانشمندی که مسیر تاریخ و حیات بشریت را عوض کند جنسی غیر مونثدارد و البته از آن طرف هم باید گفت که هیچ زنی از خونخواران و ظالمان نامی تاریخ بشریت نبوده و دراین مورد هم استثناء هایی اگر بوده در مقام و ردیف های اول نبوده اند.
مخلص کلام آنکه دیگر این شناخت و ریشه یابی خارج از حوزه سینماست و در حالتی جامع تر گستره بسیار وسیع تری از هنر پیدا می کند و دیگر حوزه های علمی و شناخت های انسانی و حتی فیزیولوژیک را هم شامل میشود.

مشرق