به گزارشملت ایرانبه نقل از سایت های خبری شرکت «directi» به عنوان یکی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، دسترسی به دامنه kolahpahlavi. tv را برای مدیران سایت سریال «کلاه پهلوی» متوقف و از تمدید مجدد این دامنه خوددداری کرده بود.

سایت این سریال تلویزیونی از روز چهارشنبه - بیست و دوم مهر ماه - از دسترس خارج شده بود.

طی پیگیری های صورت گرفته مشخص شد این اقدام جنبه تحریمی داشته و تحریم سایت سریال «کلاه پهلوی» kolahpahlavi. tv از طرف شرکت directi صورت گرفته است.

با این حال روابط عمومی «کلاه پهلوی» اعلام کرد که دامنه http: / / www. kolahpahlavi. tv / مجددا فعال شد.