ملت ایران:شرکت روسی کسپرسکی که تولیدکننده نرم افزارهای امنیتی است، نام ایران و نام نمایندگان ایرانی اش را از وب سایت رسمی خود حذف کرده است. تا چند هفته ی پیش نام ایران و نمایندگان این شرکت در لیست کشورها و شرکت های تحت پوشش کسپرسکی به چشم می خورد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که مسوولان کسپرسکی خاورمیانه در گذشته بر این نکته تاکید داشتند که ایران را در زمینه ی نرم افزارهای امنیتی تحریم نخواهند کرد و به حمایت از نمایندگان خود در ایران ادامه خواهند داد. با این حال باید منتظر ماند و دید که واکنش شرکت های تحت حمایت کسپرسکی و مسوولان این شرکت روسی درباره این اقدام چگونه خواهد بود.