بنا به اعلام ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری، هیچ گزارشی دال بر رویت هلال در روز یک شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ در ایران ارائه نشده و تمام گزارش ها حاکی از عدم رویت هلال توسط گروههای زبده ستاد استهلال است. بنابراین همان گونه که پیش بینی شده بود، روز دوشنبه ۶ امرداد ۱۳۹۳ مقارن با ۳۰ رمضان در ایران است.

۵۳۵۳