تعرفه مکالمات و پیامک سیم کارت اعتباری ایرانسل افزایش یافت. تماس داخل شبکه از دقیقه ای ۶۲۰ ریال به دقیقه ای ۶۶۹ ریال و تعرفه پیامک لاتین از ۱۶۰ ریال به ۱۹۹ ریال تغییر کرد

به این ترتیب تماس داخل شبکه ایرانسل(از خط ایرانسل به ایرانسل دیگر) که پیش از این دقیقه ای ۶۲۰ ریال بود اکنون به دقیقه ای ۶۶۹ ریال افزایش یافته است.

همچنین تماس خارج شبکه ایرانسل(از خط ایرانسل به خط ثابت) که پیش از این دقیقه ای ۸۵۲ ریال بود اکنون به ۷۹۹ ریال تغییر کرده است.

تماس خارج از شبکه ایرانسل(از خط ایرانسل به دیگر خطوط تلفن همراه) نیز از ۸۵۲ ریال به ۹۲۹ ریال تغییر کرده است.

تعرفه پیامک فارسی این اپراتور نیز در گذشته ۱۰۰ ریال بود که اکنون به ۱۰۵ ریال افزایش یافته است؛ تعرفه پیامک لاتین نیز از ۱۶۰ ریال به ۱۹۹ ریال تغییر کرده است.

۴۵۲۳۱