تام بدارد، فیزیک دان ۳۷ ساله اهل ادینبورگ اسکاتلند است که فیزیک پیشگی را رها کرده و به طراحی وب روی آورده است. وی با الهام از الگوهای هندسی، این طرح های فراکتالی ۳بعدی را طراحی کرده و آنها را فراکتال های فابرژ نامیده است.
طرح های فراکتالی یا از تکرار الگوهایی ساده یا پیچیده به وجود می آیند و هرگز پایان نمی یابند. هرچه با بزرگ نمایی بیشتر به آنها نگاه کنید، باز به همان الگوها می رسید. اما در فراکتال های فابرژ هرچه با بزرگ نمایی بیشتر نگاه کنید، جزئیات آنها نیز افزایش می یابد.
فراکتال ها در فیزیک، شیمی، زمین شناسی و مهندسی کاربرد دارند و در فیلم زیر می توانید ببینید که چگونه با استفاده از فرمول های بازگشتی می توان صفحات را تا زد، متجانس یا وارون کرد و دوران داد.
۵۳۵۳