جدیدترین قیمت ها در بازار لپ تاپ اعلام شد.
در آغاز این هفته قیمت ها در بازار لپ تاپ رو به کاهش بوده است. این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی در بازار است.
ASUS
Asus - Gseries - G۵۵SW - i۷-۱۲ - ۱T - ۲G - Win۸ - Blu ۶,۴۹۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۵۵۰JV - i۷-۸ - ۱T - ۴G - Blu - Win۸ ۴,۱۷۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۵۵۰JK - i۷-۸ - ۱T - ۴G - Touch ۴,۱۲۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۵۵۰JR - i۷-۸ - ۱T - ۴G - Win۸ - Touch ۴,۸۵۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۵۵۰JV - i۷-۸ - ۱T - ۴G - Win۸ ۴,۰۹۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۵۵۰JR - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Touch ۳,۵۵۰, ۰۰۰
Asus - Nseries - N۷۵SL - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G - Win۷ ۲,۹۷۰, ۰۰۰
Asus - Fseries - F۵۵۰ - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Asus - Kseries - K۵۵۰ - i۷-۸ - ۱T - ۲G - Win۸ ۲,۶۹۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۰LC - i۷-۶ - ۱T - ۲G ۲,۶۴۵, ۰۰۰
Asus - Kseries - K۴۶CB - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۳۲۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۰LC - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۳۵۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۰LD - i۷-۴ - ۷۵۰-۲G ۲,۴۹۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۰LC - i۵-۸ - ۱T - ۲G ۲,۲۷۰, ۰۰۰
Asus - Kseries - K۵۵۰ - i۵-۶ - ۷۵۰-۲G - Win۸ ۲,۱۷۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۰LD - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۲,۱۴۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۰LD - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۲,۱۲۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۰LC - i۳-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۹۸۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۲LD - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۸۳۹, ۰۰۰
Asus - Aseries - A۵۵۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۲CL - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۷۷۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۰CC - ۲۱۱۷-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۶۹۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۲CL - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۶۶۰, ۰۰۰
Asus - XSeries - X۲۰۰MA - Quad - ۲-۵۰۰ ۱,۳۵۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۵۵۱CA - ۱۰۰۷U - ۲-۵۰۰ ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Asus - Xseries - X۴۵۱CA - ۱۰۰۷U - ۲-۵۰۰ ۱,۱۴۰, ۰۰۰
SONY VAIO
Sony - Vaio - SVD۱۳-۲۱۳ - CX - i۵-۴ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۴,۱۵۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - SVD۱۱-۲۱Z۹EB - i۷-۸ - ۲۵۶ - Win۸ - Touch ۵,۵۰۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVP - ۱۳-۲۱۵ - CDB - i۵-۸ - ۱۲۸ - Win۸ - Touch ۴,۲۰۰, ۰۰۰
SONY - VAIO - SVF - ۱۵ - A۱۷ - CL - i۷-۸ - ۱T - ۱G - Win۸ - Touch ۳,۳۰۰, ۰۰۰
Sony - SVT - ۱۴-۱۲۷ - CGS - i۷-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۳,۸۵۰, ۰۰۰
Sony - Vaio - S۱۳-۱۳۳CA - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G - Win۸ ۳,۳۵۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۵-۲۱۵ - CL - i۵-۶ - ۷۵۰-۱G - Win۸ - Touch ۳,۳۵۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۵ - CX - i۵-۶ - ۷۵۰ - Win۸ - Touch ۲,۹۵۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۳ - CX - i۳-۴ - ۵۰۰ - Win۸ - Touch ۲,۳۷۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۵ - CLW - i۵-۶ - ۱T - Win۸ ۲,۶۵۰, ۰۰۰
SONY - Vaio - SVF - ۱۴-۲۱۳ - i۳-۶ - ۷۵۰ - Win۸ ۲,۲۰۰, ۰۰۰
ACER
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲,۲۰۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۵۹۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۷۵۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - V۵-۵۷۱ - i۵-۴ - ۷۵۰-۱G ۱,۷۵۰, ۰۰۰
Acer - Aspire - E۱-۵۷۲ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۴۹۰, ۰۰۰
HP
HP - ProBook - ۴۵۰ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲,۷۶۵, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵ - n۲۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۹۹۹, ۰۰۰
HP - ProBook - ۴۵۴۰ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۹۸۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵ - D۰۳۳ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۵۹۰, ۰۰۰
HP - Pavilion - ۱۵n۰۲۱se - A۱۰-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۷۴۰, ۰۰۰
IBM LENOVO
Lenovo - Eseries - E۵۳۱ - Thinkpad - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲,۶۲۰, ۰۰۰
Lenovo - ideapad - Z۵۱۰ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲,۵۹۰, ۰۰۰
Lenovo - ideapad - Z۵۱۰ - i۷-۶ - ۱T - ۲G ۲,۴۹۰, ۰۰۰
Lenovo - ideapad - Z۵۱۰ - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۱۷۰, ۰۰۰
Lenovo - ideapad - Z۵۱۰ - i۵-۴ - ۵۰۰GB - ۲G ۲,۰۴۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۷-۸ - ۱T - ۴G ۲,۵۳۰, ۰۰۰
Lenovo - ideapad - Z۵۱۰ - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۲,۱۱۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۱,۹۰۰, ۰۰۰
Lenovo - Bseries - B۵۹۰ - B۱۰۰۵-۲ - ۵۰۰ ۱,۰۵۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۷۳۹, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۵۹۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۵-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۶۳۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۵-۶ - ۱T - ۲G ۱,۹۰۰, ۰۰۰
Lenovo - Essential - G۵۱۰ - i۳-۴ - ۵۰۰-۲G ۱,۵۹۰, ۰۰۰
Lenovo - Bseries - B۵۹۰ - B۱۰۰۵-۲ - ۵۰۰ ۱,۰۵۰, ۰۰۰
DELL
DELL - Inspiron - ۵۵۳۷ - i۷-۸ - ۱T - ۲G ۲,۵۴۰, ۰۰۰
DELL - Inspiron - ۵۵۳۷ - i۷-۴ - ۵۰۰-۲G ۲,۳۱۰, ۰۰۰
DELL - Inspiron - ۵۵۳۷ - i۵-۶ - ۱T - ۲GB ۱,۹۶۰, ۰۰۰
Dell - Inspiron - ۵۵۲۱ - i۵-۴ - ۷۵۰-۲G ۱,۸۰۰, ۰۰۰
DELL - Inspiron - ۵۵۳۷ - i۵-۴ - ۵۰۰-۲GB ۱,۷۸۰, ۰۰۰
Dell - Inspiron - ۳۵۲۱ - i۳-۴ - ۵۰۰-۱G ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Dell - Inspiron - ۳۵۲۱ - i۳-۴ - ۵۰۰ ۱,۴۴۰, ۰۰۰
۴۵۵۰۳