ملت ایران: شاخص روز قیامت یا به اختصار(NAI) از دو بخش ساخته شده است که شامل یک برنامه نرم افزاری و صفحه نمایش با لامپ LED قرمز رنگ است که آخرین تغییرات را ثبت می کند.

ساعت روز قیامت از سایت دانشمندان اتمی استفاده می کند که با توجه به رویدادهایی مانند آزمایشات اتمی یا حوادثمختلف جهانی، زمان نزدیک شدن به نیمه شب(تعبیری از پایان جهان) را اعلام می کند.

برنامه نرم افزاری ساعت NAI آخرین تغییرات احتمالی در این سایت را از طریق اینترنت بررسی و نتایج بدست آمده را به بخش دوم ارسال می کند.

صفحه نمایش با لامپ LED قرمز رنگ نیز زمان نزدیک شدن به نیمه شب یا پایان جهان را بصورت دیجیتال برای کاربر نمایش می دهد.