به گزارش ایرنا از یونایتدپرس،سیاره مریخدر این روز به حداقل فاصله خود با زمین یعنی به ۹۰ میلیون کیلومتری می‌رسد.

تقریبا هر ۶۰۰ روز یک بار سیاره مریخ به نزدیکترین فاصله خود با زمین می‌رسد و با این که در طول سال با چشم مسلح قابل دیدن است امشب رصد آن از زمین واضح تر است زیرا به علت فاصله نزدیک آن به زمین که ۹۰میلیون کیلومتر است با وضوح بیشتر و به راحتی قابل رصد برای ساکنان زمین خواهد بود.

در سال ۱۳۸۲نیز مریخ به فاصله ۵۰میلیون کیلومتری زمین رسید.

مریخ همواره در صورت فلکی سنبله به رنگ سرخ مشخص و قابل مشاهده است.

نیمه‌های شب وقتی به این صورت فلکی نگاه می‌کنید می‌توانید مشتری را در غرب، مریخ را در وسط و زحل را پایین صورت فلکی سنبله رصد کنید.

دوستداران علمنجوممی‌توانند امشب مریخ را در صورت فلکی سنبله مشاهده و افرادی که تلسکوپ دارند می‌توانند تصاویر حیرت انگیزی ثبت کنند.