مدیر عامل این واحد پارک علم و فناوری گفت: اینخودرویپژوی بدون سرنشین برای کنترل ربات های نظامی طراحی شده و دارای گیربکس اتوماتیک است که علاوه برگیربکساتوماتیکفرمانبرقی و ترمز برقی هم بر روی آن نصب شده است.

فرزاد صحرا رو افزود: نمونه آزمایشی این طرح در نمایشگاه وزارت دفاع، مورد آزمایش قرار گرفت و تایید شد که برای موضوعات دفاعی مفید است.

این مبتکر کرمانشاهی گفت: اسلحه الکتریکی هم که یکی دیگر از طرحها است که می توان بر روی آن نصب کرد که با نصب اسلحه این خودروی بدون سرنشین در درگیری بدون نیروی انسانی بسیار موثر خواهد بود.

وی حمایت های پارک علم و فناوری کرمانشاه را در پیشبرد اهدافش موثر دانست.