مؤسسه توسعه رسانه ها درصدد اجرایپروژه " اوترنت "با هدف در دسترس قرار دادناینترنترایگان برای تمامی ساکنان کره خاکی است.
در این پروژه قرار است با استفاده از ظرفیت چند صد ماهواره کوچک(مینیاتوری) در مدار زمین، تبادل داده بین ایستگاه های مخابراتی زمینی فراهم شود و با ابزاری دریافت کننده(ریسیور) بتوان به شبکه اینترنت متصل شد.
ظاهرا فاز اول به ارسال اطلاعات اختصاص دارد و کاربران نمی توانند محتوایی را منتشر کنند اما در فاز پایانی ارتباطات دو سویه فراهم شده و به نوعی اینترنت به شکل کنونی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
نمونه اولیه ای از ماهواره اوترنت هم اکنون توسعه یافته و قرار است تا سال ۲۰۱۵، صدها نمونه از آن بر مدار زمین قرار گیرد.
گفته شده است با توسعه چنین پروژه ای نزدیک به چهار میلیارد کاربر جدید به شبکه اینترنت فعلی متصل می شوند.