براساس گزارش BBC، نزدیک به دو دهه پس از کشف اولینسیارهفراخورشیدی، محققان اکنون خبر داده‌اند تعداد این سیاره‌ها به نزدیک هزار رسیده‌است. کشف‌های جدید کپلر همگی در سیستم‌های چند‌سیاره‌ای قرار گرفته‌اند، ‌ سیاره‌هایی که در مدار ۳۰۵ ستاره در چرخشند.

۹۵ درصد از این سیاره‌ها کوچکتر از سیاره نپتون هستند، یعنی چهاربرابر شعاع زمین را دارا هستند. چهار سیاره از ۷۵۰ سیاره جدید شعاعی کوچکتر از ۲.۵ برابر شعاع سیاره زمین دارند و در مداری قابل سکونت از ستاره خود در حرکتند، ‌منطقه‌ای در اطرافستارهکه امکان حفظ آب مایع در آن وجود دارد.

تلسکوپ فضایی کپلر ناسا در سال ۲۰۰۹ با هزینه‌ای درحدود ۶۰۰ میلیون دلار به فضا پرتاب شد تا به ارزیابی سیاره‌های شبه‌زمینی در میان کهکشان راه شیری مشغول شود. بروز نقص در سیستم هدف‌گیری این تلسکوپ به تدریج توانایی آن را کاهش داد اما تا پیش از این نقص کپلر هزاران سیاره قابل مطالعه را در صورت‌های فلکی سیگنوس و لیرا کشف کرده‌بود.