تصاویر منتشر شده مربوط به مدل پراید در کشور کره جنوبی و مقایسه این خودرو در ایران می باشد.