بازار خودرو که از ابتدای سال جاری با نوسانات زیادی همراه بود، روزگار خوشی را سپری نکرد و کاهش تولید محصولات داخلی و همچنین افزایش بی سابقه قیمت خودروهای وارداتی باعثشد این بازار هم مانند دیگر بازارها در سال ۹۲ اوضاع و احوال خوبی نداشته باشد.

ظاهرا امسال هم در ماه پایانی سال، مانند ادوار گذشته شاهد رشد قیمت انواع خودروها بودیم که در جدول ذیل می توانید مشاهده کنید: