ملت ایران:آن چه در زیر می‌بینید یک عکس معمولی از آسمان شب و کهکشان‌ها نیست، این عکس قدیمی‌ترین و عمیق‌ترین و دورترین نقطه ای از جهان هستی است که تا به حال به چشم بشر دیده شده، از نقطه ای با فاصله ۱۳ میلیارد سال نوری، یعنی ۱۳ میلیارد سال با سرعت نور باید حرکت کرد و تا به این نقطه رسید.

برای ثبت این تصویر بی نظیر تلسکوپ هابل ۱۰ سال و تنها از قسمت کوچکی از صورت فلکی کوره عکس گرفته تا قسمت کوچکی از بی نهایت هستی را به تصویر بکشد.

فارس