دانشجویان این ابر نواختر را به صورت اتفاقی در یک کارگاه آموزشیتلسکوپکشف کردند.

دفتر مرکزی اتحادیه بین المللینجوماروپا در این باره می‌گوید: تجزیه و تحلیل طیفی این ابرنو اختر نشان می‌دهد که این یافته جدید از نوع ابر نواختر ۱A است که از کشیده شدن مواد یک ستاره کوتوله به سمت ستاره مجاور بزرگ‌تر تا زمانی که کل سیستم ناپایدار و منفجر شود، به وجود آمده است.

به گفته دکتر استیو فاسی استاد کالجدانشگاه لندن، این کشف جدید دانشجویان پیش از این در هیچ یک از مشاهدات دانشمندان دیده نشده است.

به گفته ستاره شناسان، این ابر نواختر که SN ۲۰۱۴J نام دارد، یکی از نزدیک‌ترین ابرنو اخترهایی است که از سال ۱۹۸۰ تاکنون کشف شده است.

پر جرم‌ترین ستاره‌های عالم، زندگی خود را با انفجاری عظیم به نام ابرنو اختر به پایان می‌برند. ستاره مواد خود را به سوی فضا پرتاب می‌کند و ممکن است درخشندگی آن چند روزی از کل یک کهکشان هم بیشتر باشد.

ابرنو اخترها بسیار نادر بوده و به طور میانگین در هر قرن یک یا دو ابرنو اختر در کهکشان راه شیری بوجود می‌آید.