بعد از امضای تفاهم نامهژنوو انجام چند دور مذاکرات در سطح کارشناسی بین تیم مذاکره کننده ایرانی و نمایندگان گروه ۵ + ۱، سرانجام نوبت به لغوتحریمها توسط گروه ۵ + ۱ و اقدامات متقابل و دواطلبانه ایران در مورد برنامه های صلح آمیز هسته ای فرا رسیده است. طبق اخباری که در رسانه ها منتشر شده است، ۳۰ دیماه آغاز لغو تحریم ها از صنعت خودرو سازی کشور آغاز خواهد بود.
حال این سوال به صورت جدی در جامعه مطرح است که آیا لغو تحریم ها از صنعتخودرو سازیکشور منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد؟