ملت ایران: این اتوبوس در سال ۱۸۹۸ توسط کمپانی دایملر تولید شده است.