ملت ایران:برای کسانی که با کامپیوتر کار می کنند، دیدن پیام های اخطار و خطا ازطرف برنامه های متعدد آن چندان عجیب نیست. در میان این اخطارها بوده اند پیام هایی که شما نه تنها احساس خطر نمی کنید که به خنده واداشته می شود.
تصاویر این پیام های جالب می تواند لبخند را بر لبان بینندگان آن جاری کند. باهم ببینیم.

تصاویر:خنده دار ترین اخطارهای کامپیوتری