چه کار کنیم تا آپدیت های نرم افزاری کامپیوترمان را دچار مشکل نکند؟