گزارش اختصاصی ملت ایران:

به اندازه مواد مخدر اعتیاد آور هستند.

در یک بررسی بیشتر مردم معتقد بودند که نه گفتن به اس ام اس و استفاده نکردن از تلفن همراه و سایتهای اجتماعی به اندازه نه گفتن به سیگارو الکل سخت است البته این به این معنی نیست که این وسایل باعثبوجود امدن تغییرات شیمیایی در مغز میشود بلکه بیشتر به خاطر ارزانی و در دسترس بودن آنهاست.

باعثکند ذهنی میشود.

با استفاده از گوشی های تلفن با کیفیت می توانیم هر چیزی را که بخواهیم جستجو کنیم و در آن ذخیره کنیم بدون اینکه بخواهیم آن را روی کاغذ بنویسیم. در واقع این نوع دیگری از ذخیره سازی اطلاعات است نه گواهی برای استفاده نکردن از مغز.

متنهای کوتاه نشان از دقت و توجه کم است

Friedhelm Hillebrand پدر تلفن همراه حروف متنی را به خاطر مغز ما محدود نکرد او این کار را به خاطر محدود بودن باند مخابراتی انجام داد. او فهمیده بود که پیامهای تلکسی و عکسها کمتر از ۱۶۰ حرف استفاده میشوند.