ملت ایران: بله درست شنیدید می توان یک خودرو را نا مرئی کرد کار سختی نیست با تکنولوژی امروز تقریبا می توان هر کاری کرد. برای نامرئی کردن خودرو تمام سطح آن را با LEDمی پوشانند و سپس دوربین را در جهت های دیگر خودرو قرار می دهند و سپس تصاویر انها را بر روی LED ظاهر می کنند و به نظر می رسد که خودرو نامر ئی است و همه چیز از میان آن پیداست.