شادی و اشک شوق بابک فردوسی یکی از مدیران پروژه عظیم کاوشگر مریخ Curiosity است. او حالا شاهد نتیجه سالها وماهها تلاش خود وهمکارانش در ناساست.