به کمک اینسرویس، زمانی کهمشترکینسیم کارت های اعتباریایرانسلدر خارج از کشور به سر می برند، می توانند با شماره گیری کد دستوری ویژه خدمات کاهشهزینه رومینگ، از تخفیف ویژه در مکالمه با مشترکین ایرانسلی داخل کشور برخودار شوند.
عملکرد سرویس بدین ترتیب است که پس از شماره گیری کد دستوری #شماره مشترک مقصد*۱۳۳*، دو تماس به صورت همزمان با تماس گیرنده و پاسخ دهنده برقرار می شود که پس از پاسخگویی طرفین، تماس برقرار می شود.
هزینه مکالمه بر عهده مشترک تماس گیرنده بوده و شماره گیری شماره مشترک مقصد، از طریق این کد دستوری با فرم های ۰۹۳xxxxxxxx، ۰۰۹۸۹۳xxxxxxxx و یا + ۹۸۹۳xxxxxxxx ممکن است.
تماس هایی که با استفاده از سرویس کاهش هزینه رومینگ برقرار می شوند، به دلیل برابری هزینه تماس با تماس های بین المللی و همچنین محاسبه قیمت بر مبنای ثانیه های مکالمه، برخلاف تماس های رومینگ که به صورت دقیقه ای محاسبه می شوند، هزینه کمتری نسبت به تعرفه رومینگ عادی در بر دارند.
براساس این گزارش، استفاده از این سرویس در حال حاضر محدود به چند کشور بوده که اسامی آن ها از طریق وب سایت ایرانسل اعلام و به روزرسانی می شود.