آلفا رمئو 4C جدید به بازار می آید

آلفارمئوقصدداردتولیداینخودرورابه ۲۵۰۰ خودرودرسالبرساند.

اینمدلتازهباموتور ۴ سیلندروجعبهدندهاتومات ۲۳۰ اسببخارقدرتدارد.

خودروسازایتالیاییهمچنیناینخودرورابرپایهدوجدارتبرایسال ۲۰۱۴ ارایهخواهدکرد.

آلفارمئوقصدداردمدلهایدیگریازجملهمیتو ۵ درب، اسپایدرجدید، یکSUVجدیدکوچکو C۶جدیدتا ۲۰۱۶ ارایهکند.

الفارمئوبرایحضورگستردهدربازارچیننیزبرنامهریزیکردهاست.

منبع: عصر خودرو