رضایی در این ضیافت شام به اعضای ستاد و حامیان خود گفت که قصد دارد یک موسسه یا بنیاد اقتصادی تاسیس کند.

این موسسه قرار است طرح های اقتصادی مطرح شده در دوران تبلیغات انتخابات محسن رضایی مثل طرح بانک مردم و طرح حمایت از ۵ هزار شغل خانگی را پیگیری و اجرا کند.

شنیده ها حاکی از آن است که محسن رضایی دیگر در سمت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد ماند.