زمان اخذ رای در تمام شهرهای استان تهران تا ساعت ۲۲ تمدید شد.

به گزارش خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور، زمان انتخابات تا ساعت ۲۲ امشب تمدید شد.