ملت ایران:به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل سازمان ثبت احوال کشور، محمد ناظمی اردکانی در همایش مدیران کل ستادی و استانی گفت: برای شرکت در امر مقدس انتخابات داشتن کارت ملی الزامیست چراکه کدملی مندرج در کارت ملی برای هر فرد اختصاصی است و با ثبت آن هیچ فردی نمیتواند دوبار رای دهد.
ناظمی اردکانی از کاربردی شدن امضاء الکترونیک کارت های هوشمند ملی در این دوره از انتخابات خبر داد و گفت: برای ۱۵۰۰ نفر از مجریان انتخابات کارت هوشمند ملی صادر شده است.
وی اظهار داشت: در این دوره با مکانیزه شدن انتخابات، اسناد هویتی افراد اعتبار سنجی می شود و براحتی می توان اسناد مخدوش را شناسایی کرد و در آینده با صدور کارت هوشمند ملی، هویت افراد نیز اعتبار سنجی می شود که این امر شائبه هرگونه تقلب را از بین می برد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا روز انتخابات افرادی که شناسنامه و یا کارت ملی خود را گم کرده باشد می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال، گواهی شماره ملی خود را دریافت و در انتخابات شرکت کند. ناظمی اردکانی با توجه به اینکه رؤسای اداره ها شهرستان ها، عضو هیئت اجرایی در انتخابات هستند تاکید کرد: مدیران کل استان ها نشستی با روسای اداره ها شهرستان های متبوع خود داشته باشند.
وی همچنین از تشکیل ستاد انتخابات در سازمان ثبت احوال خبر داد و گفت: این ستاد مدت هاست تشکیل و با توجه به نقش محوری سازمان ثبت احوال در انتخابات بخش های مختلف سازمان فعال و به پیگیری نقش و وظایف مربوطه خود می پردازند.