جلسه هفتگی شورای پنجم شهر تهران قبل از اغاز بکار رسمی به مانند هفته گذشته امروز نیز برگزار شد.

در این جلسه مصوب گردید که هرکدام از 7 گزینه شهرداری تهران در یک جلسه 2 ساعته در حضور منتخبان شورای پنجم و خبرنگاران به دفاع از برنامه های خود بپردازند.

بعد از ارائه برنامه ها توسط نامزدها، برنامه آنها مورد نقد قرار گرفته و آنها موظف به پاسخگویی در برابر اعضای شورا پیرامون برنامه ارائه شده هستند.

ضمن اینکه جلسات مذکور بصورت آنلاین برای شهروندان پخش می شود.