این نظرسنجی توسط ایسپا در اندازه نمونه 1500 نفر در 20 و21 خرداد 1396 تهیه شده است که نتایج آن در زیر قابل مشاهده است .