نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 96 جزء 2 بند الف تبصره 21 این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 160120 تا مبلغ 3000 میلیارد ریال نزد خزانه‌داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف 1050007 دریافت نمایند.

تخلف از حکم اجزاء(1) و (2) این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات های مالی ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای آنان اعمال می شود.

همچنین براساس بند الحاقی موارد معذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این تبصره مستثنی هستند.

وکلای ملت همچنین بند الحاقی 1 به تبصره 20 در بخش درآمدی را نیز تصویب کردند که طبق این مصوبه از یک درصد یک دوازدهم هزینه بانک ها برداشته می شود و به حساب خزانه داری کل واریز می شود.

در این مصوبه دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور، مکلف شد ماهانه معادل یک‌درصد (1%) از یک‌دوازدهم (1/12) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی سودده مندرج در پیوست شماره(3) این قانون را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.