فتوتیتر/اژه ای:پرونده فرزند ابتکار دعوای شخصی بوده و فساد مالی و از ناحیه بیت المال نیست