یک نماینده دلواپس مجلس دهم از حسن روحانی خواست که برای انتخابات دور بعد ریاست جمهوری کاندیدا نشود.

 
 
جواد کریمی قدوسی در نطق میان دستور خود اظهار کرد: جناب آقای روحانی، نظرسنجی های عمومی می گوید به مصلحت شما و کشور نیست که دوباره کاندیدا شوید.
 
خود شما هم تردید دارد. نیایید تا کشور را از این بن بست نجات بدهیم و کسانی بیایند که مردم می خواهند.

وی ادامه داد: در یک کلمه، از شما به خیر و از ما به سلامت.